Danh mục: Technical Trading Strategy

  • Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Trong bài này, dtkt sẽ ghi lại các chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX mà dtkt đã được tham khảo từ các nguồn tài liệu online và trong cuốn ADXcellence. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX, các bạn có thể đọc thêm về phần Giới thiệu chỉ báo ADX. Lưu ý:…